Klimatyzacja domowa Częstochowa

Montaż klimatyzacji domowych Częstochowa

Powietrze jest najważniejszym składnikiem wypełniającym zarówno otwarte
jak i zamknięte przestrzenie, dlatego też jego stan ma niezwykle istotny wpływ na zdrowie
i samopoczucie człowieka. Szczególnie ważne jest to w przypadku pomieszczeń  zamkniętych, w których stan powietrza ulega zmianie w wyniku przebywania w nich ludzi lub zachodzących procesów technologicznych. Dlatego też, już na etapie projektowania budynku należy rozważyć w jaki sposób utrzymać mikroklimat pomieszczeń tak, aby spełniał on ściśle określone parametry warunkujące dobre samopoczucie znajdujących się nich osób. W tym celu stosowane są systemy wentylacji i klimatyzacji.

Wentylacja umożliwia wytworzenie i utrzymanie odpowiedniego stanu powietrza w pomieszczeniu (zespole pomieszczeń). Innymi słowy zadaniem wentylacji jest usuwanie „zużytego” powietrza i dostarczanie w jego miejsce „świeżego” powietrza w celu zapewnienia odpowiednich wymogów higienicznych.

Rozróżniamy dwa rodzaje wentylacji: naturalną oraz mechaniczną. Schemat działania wentylacji przedstawiono na rysunku 1.

wentylacja-w-budynku

Rys. 1. Schemat ideowy wentylacji w budynku: a) naturalna (grawitacyjna),
b) mechaniczna

Wentylacja mechaniczna odbywa się gdy ruch powietrza wywołany jest działaniem wentylatorów. Najczęściej stosuje się następujące typy wentylacji mechanicznej:

  1. wywiewną – wentylator wyciągowy usuwa powietrze z pomieszczenia, następnie w wyniku podciśnienia powietrze zewnętrzne dostaje się do pomieszczenia za pośrednictwem nawiewników ściennych i okiennych oraz nieszczelności.
  2. nawiewną – wentylator doprowadza powietrze o odpowiednich parametrach do pomieszczenia, następnie w wyniku nadciśnienia powietrze usuwane jest z pomieszczenia przez nieszczelności lub otwory wentylacyjne (wywiewniki)
  3. nawiewno-wywiewną – gdy ruch zarówno powietrza dostarczanego jak i usuwanego z pomieszczenia wymuszany jest przez wentylatory.

Wentylacja mechaniczna wyposażona jest w następujące elementy:

Przewody wentylacyjne – stanowią je kanały o przekroju prostokątnym (wykonane ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) lub o przekroju kołowym (rury spiro wykonane ze spiralnie nawiniętej taśmy ze stali ocynkowanej). Kanały wentylacyjne mogą również być wykonane z tworzyw sztucznych takich jak: płyt i kształtek PVC, płyt z pianki poliuretanowej lub włókien szklanych połączonych żywicą i oklejonych folią aluminiową. Przewody wentylacyjne produkowane są w wersjach z izolacją termiczną i akustyczną.

Nawiewniki i wywiewniki są to otwory przez które powietrze dopływa i odpływa z obsługiwanego pomieszczenia. Z punktu widzenia komfortu znajdujących się w pomieszczeniu osób, istotny jest równomierny przepływ powietrza przez całe pomieszczenie, nie powodując przy tym przeciągów, szumów ani rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń czy przykrych zapachów. W tej kwestii ważny jest strumień powietrza nawiewanego to pomieszczenia, który uzależniony jest od rodzaju nawiewnika. Rozróżnia się następujące rodzaje nawiewników: kratki nawiewne (montowane na  ścianach lub w suficie, rzadziej w podłodze, umożliwiają regulację wypływu powietrza za pomocą kierownicy), anemostaty (montowane wyłącznie na suficie, za pośrednictwem wyprofilowanych kierownic powietrze wypływa z nich poziomo, równolegle do płaszczyzny sufitu), nawiewniki wirowe (montowane w wysokich halach, powietrze wypływa z nich ruchem wirowym wytwarzając podciśnienie zasysające powietrze z pomieszczenia), nawiewniki szczelinowe (umożliwiają laminarny ruch powietrza przylegający do sufitu). W strefie pracy w obiektach przemysłowych, kawiarniach, barach często wykorzystuje się nawiewniki wyporowe, w obiektach wymagających czystości (sale operacyjne, przemysł farmaceutyczny i elektroniczny) – stropy laminarne.

Czerpnie – elementy instalacji wentylacyjnej przez które doprowadzane jest świeże powietrze. Czerpnie ze względu na ich umiejscowienie mogą być dachowe, ścienne
i terenowe.

Wyrzutnie – elementy instalacji wentylacyjnej przez które usuwane jest zużyte powietrze. Wyrzutnie podobnie jak czerpnie ze względu na ich umiejscowienie mogą być dachowe, ścienne i terenowe.

Wentylatory – są to urządzenia wirnikowe, których zadaniem jest tłoczenie powietrza i wytwarzanie różnicy ciśnienia potrzebnej do pokonania oporów przepływu powietrza przez instalację wentylacji mechanicznej. Rozróżnia się dwa podstawowe typy wentylatorów: promieniowe i osiowe. Wentylatory promieniowe zasysają powietrze równolegle do osi obrotu wirnika i tłoczą je w kierunku prostopadłym do niej. Wentylatory osiowe zasysają i tłoczą powietrze równolegle do osi obrotu wirnika. Wentylatory można podzielić również na: niskociśnieniowe (Δp<720Pa), średniociśnieniowe (720Pa<Δp<3600Pa) i wysokociśnieniowe (Δp>3600Pa).

Filtry – elementy instalacji wentylacyjnej służące do usuwania zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu doprowadzanym do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń. Rozróżnia się filtry wstępne (umieszcza je się na wlocie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych), dokładne (umieszcza je się na wylocie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych), absolutne (umieszcza się je bezpośrednio przed nawiewnikami). W pomieszczeniach gastronomicznych stosuje się również filtry tłuszczowe.

W przypadku, gdy w pomieszczeniu wymagane jest, aby w ciągu całego roku utrzymane były takie parametry powietrza jak: temperatura, wilgotność i czystość, istnieje potrzeba stosowania dodatkowych urządzeń służących do jego obróbki. Stan powietrza umożliwiający utrzymanie komfortu cieplnego w pomieszczeniu bez względu na warunki panujące na zewnątrz, osiąga się stosując klimatyzację. Klimatyzacja obejmuje zatem zarówno procesy chłodzenia powietrza w okresie letnim jak i jego ogrzewania okresie zimowym.

Systemy klimatyzacji wyposażone  mogą być w urządzenia do końcowej lub indywidualnej obróbki powietrza (klimatyzatory) oraz centralnej obróbki powietrza (centrale klimatyzacyjne).

Klimatyzatory są urządzeniami chłodzącymi lub chłodzącymi z funkcją ogrzewania, które regulują temperaturę powietrza w pomieszczeniu. W przypadku tzw. pełnej klimatyzacji klimatyzatory regulują dodatkowo wilgotność powietrza. Podstawowe elementy klimatyzatorów widoczne są na rysunku 3, gdzie przedstawiono obieg czynnika roboczego podczas trybu chłodzenia (rysunek 2a) oraz trybu ogrzewania w przypadku klimatyzatora z zaworem rewersyjnym (rysunek 2b – praca w trybie pompy ciepła). W przypadku, gdy klimatyzator nie posiada zaworu rewersyjnego odwracającego obieg czynnika roboczego, do ogrzewania powietrza wykorzystywane są zazwyczaj grzałki elektryczne.

klimatyzator

Rys. 2. Klimatyzator pracujący w trybie chłodzenia (a) oraz w trybie ogrzewania (b).

Rozróżnia się następujące typy klimatyzatorów:

Klimatyzatory typu kompakt – wszystkie elementy klimatyzatora znajdują się w jednej obudowie co ogranicza ich zastosowanie, gdyż wymagają dostępu do pomieszczenia jak i powietrza znajdującego się na zewnątrz. Najpowszechniej stosowanym klimatyzatorem typu kompakt jest klimatyzator okienny.

Klimatyzatory typu split – składają się z dwóch głównych elementów: jednostki zewnętrznej (skraplacza z wentylatorem, zaworu rozprężnego oraz sprężarki) oraz jednostki wewnętrznej (parownika).  Klimatyzatory typu split w zależności od umiejscowienia dzielą się na: sufitowe, ścienne, podłogowe, kanałowe i kasetowe. W porównaniu z klimatyzatorami typu kompakt charakteryzują się niskim poziomem hałasu oraz większą ilością dostępnych rozwiązań. Jednym z nich są klimatyzatory typu multi split, które umożliwiają podłączenia jednej jednostki zewnętrznej do kilku jednostek wewnętrznych które w systemie trzyrurowym mogę pracować niezależnie w trybie chłodzenia lub grzania.

Klimatyzatory typu kompakt i split występują również w wersji przenośnej, która umożliwia umiejscowienie klimatyzatora w zależności od potrzeb.

W przypadku, gdy ciepło lub chłód zasilane jest z systemu centralnego wykorzystuje się klimakonwektory.

Jak wspomniano wcześniej, w przypadku centralnej obróbki powietrza stosuje się centrale klimatyzacyjne.

Klimatyzacja i wentylacja – montaż w Częstochowie i okolicy

 

Centrala klimatyzacyjna jest to zespół urządzeń służących do obróbki powietrza (regulacji temperatury, wilgotności, poziomu zanieczyszczeń) w celu dostosowania jego parametrów do wymagań w pomieszczeniu. Centrala klimatyzacyjna składa się z zespołu nawiewnego (filtr wstępny, komora z odzyskiem ciepła lub recyrkulacyjna, nagrzewnica, chłodnica, wentylator nawilżacz, filtr dokładny, tłumik) oraz zespołu wywiewnego (filtr wstępny, wentylator, filtr dokładny, komora z odzyskiem ciepła lub recyrkulacyjna). W zależności od umiejscowienia centrale klimatyzacyjne mogą być wewnętrzne i zewnętrzne. W zależności od ich budowy rozróżnia się centrale klimatyzacyjne blokowe zwane również sekcyjnymi (składające się z poszczególnych elementów znajdujących się w oddzielnych blokach) oraz centrale monoblokowe (kompaktowe urządzenia montowane we wspólnej obudowie).

W przypadku centralnego wytwarzania chłodu, często stosowane są wytwornice wody lodowej (tzw. chillery), których zadaniem jest schłodzenie wody do temperatury ok. 6-7 st.C.

 

Odzysk ciepła w systemach wentylacji i klimatyzacji.

W budownictwie energooszczędnym, wentylacja mechaniczna może być wyposażona w urządzenia do odzysku ciepła i gruntowe wymienniki ciepła. Należy zwrócić uwagę na fakt, że osiągnięcie standardu budynku pasywnego nie jest możliwe bez zastosowanie urządzeń do odzysku ciepła w wentylacji mechanicznej.

Urządzenia do odzysku ciepła to wymienniki ciepła, których zadaniem jest odzyskanie ciepła ze zużytego powietrza wywiewanego z pomieszczenia i wykorzystanie go w celu ogrzania nawiewanego świeżego powietrza. Przykładowy schemat ideowy systemu odzysku ciepła w wentylacji mechanicznej przedstawiono na rysunku 3. Rozróżnia się następujące systemy odzysku ciepła:  rekuperacyjne i regeneracyjne.

wentylacja-mechaniczna

Rys. 3. Schemat ideowy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja).

Rekuperacja obejmuję wymianę ciepła, której strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego są od siebie oddzielone.

Regeneracja obejmuję wymianę ciepła i masy, w której strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego są częściowo zmieszane.

W systemach odzysku ciepła rozróżnia się następujące typy rekuperatorów:

Rekuperatory z wymiennikiem krzyżowym, w których strumienie powietrza nawiewanego
i wywiewanego przepływają prostopadle względem siebie, w kanałach zbudowanych
z równolegle ułożonych, metalowych lub szklanych płyt. Rekuperatory dostępne są również  z podwójnym wymiennikiem krzyżowym, w których dwa połączone szeregowo wymienniki krzyżowe osiągają wyższe współczynniki odzysku ciepła.

Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym, w których strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego przepływają równolegle do siebie, jednakże w przeciwnym kierunku.

Rekuperatory z rurką ciepła (heat pipe), w których strumień powietrza wywiewanego ogrzewa znajdujący się w rurce ciepła czynnik roboczy (wrzący w stosunkowo niskiej temperaturze), który odparowując przepływa wzdłuż higroskopijnego knota do skraplacza, gdzie skraplając się oddaje ciepło strumieniowi nawiewanemu do pomieszczenia.

Istotnym problemem rekuperatorów jest zamarzanie wykraplającej się pary wodnej w okresie zimowym. Problem wykraplającej się pary wodnej rozwiązują regeneracyjne systemy odzysku ciepła. Najczęściej stosowanym regeneracyjnym systemem odzysku ciepła jest wymiennik obrotowy, w których strumienie nawiewanego i wywiewanego powietrza przeciwprądowo przepływają przez wolno obracający się walec umieszczony w jednej połowie w kanale nawiewnym, w drugiej – w kanale wywiewnym. Takie rozwiązanie umożliwia bezpośredni kontakt nawiewanego powietrza z powietrzem wywiewanym, dlatego też poza wymianą ciepła następuje wymiana masy, czego efektem jest nawilżanie powietrza nawiewanego (zewnętrznego).

Systemy wentylacji i klimatyzacji są jednymi z podstawowych instalacji znajdujących się w budynku. Należy pamiętać, że prawidłowo dobrana i wykonana instalacja umożliwi komfortowe użytkowanie pomieszczeń przez wiele lat. W tym miejscu należy zaznaczyć, że doświadczona firma projektowa i instalacyjna powinna w zależności od potrzeb inwestora optymalnie dopasować koncepcję systemu wentylacji lub klimatyzacji nie narażając go przy tym na niepotrzebne koszty.